โรงแรมปลอดบุหรี่ หนุนคนไทยสุขภาพดี

บุหรี่เป็นต้นเหตุสำคัญของการเป็นโรคมะเร็งปอด โรคถุงลมพอง โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้ผู้สูบจะได้รับผลกระทบ และเป็นโรคต่างๆ มากมายเช่นกัน
ดังเช่นการดำเนินงานของมูลนิธิใบไม้เขียว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. พบว่าการสูบบุหรี่ในสถานบริการต่างๆ จะเกิดผลเสียต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้สูบโดยตรง และยังเกิดผลเสียต่อธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจด้านโรงแรมที่เป็นฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทย จึงดำเนินโครงการ “โรงแรมปลอดบุหรี่” เพื่อให้ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวมีมาตรฐานสำหรับความต้องการของผู้ใช้บริการ พร้อมกับการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสุขภาพของแขกที่มาพัก ผู้ประกอบการ รวมถึงพนักงานให้ปลอดจากควันบุหรี่ด้วย
โรงแรมปลอดบุหรี่ หนุนคนไทยสุขภาพดี thaihealthอย่างไรก็ตามก็ได้มีการประกาศจากกระทรวงสาธารณะสุข ให้คุ้มครองสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดให้พื้นที่ สาธารณะบางส่วนเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ด้วย โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท 1.กำหนดเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ 100% ทั้งในและนอกอาคาร 2.จัดพื้นที่นอกอาคารไว้เฉพาะเป็น “เขตสูบบุหรี่” และ3.เป็นสถานที่สูบบุหรี่ในอาคาร เฉพาะเขตพื้นที่ที่จัดไว้ให้
Continue reading “โรงแรมปลอดบุหรี่ หนุนคนไทยสุขภาพดี”

เตือน!!โรคที่มากับน้ำท่วมและสัตว์มีพิษ

เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูฝนผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใก้ลชิดเพื่อหลีกเลี่ยงสัตว์มีพิษและเพื่อความปลอดภัยและรักษาความสะอาดบริเวณบ้าน นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้เดินทางไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนครพนมทุกแห่ง เพื่อทำความเข้าใจและแจ้งเตือนโรคที่มากับน้ำท่วม Continue reading “เตือน!!โรคที่มากับน้ำท่วมและสัตว์มีพิษ”