ครม.อนุมัติอัตราพนง.มหาวิทยาลัย3จว.ใต้

ครม.อนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย3จังหวัดชายแดนใต้ หลังประสบปัญหาความไม่ปลอดภัย ทำบุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงาน เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา  พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมของสถาบันอุดมศึกษา

ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากขาดแคลนอัตรากำลังไม่เพียงพอกับภาระงาน และไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สืบเนื่องจากปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิต ได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  สายวิชาการ จำนวน 271 อัตรา สายสนับสนุน จำนวน 103 อัตรา รวม 374 อัตรา งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 138.882 ล้านบาท โดยให้กระทรวงศึกษาธิการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ 

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า ครม.ยังมีมติเห็นชอบโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การดำเนินการใน 5 ปีการศึกษา คือในปีการศึกษา 2561-2565 เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2569  สำหรับการให้ทุนการศึกษา 2,519 คน วงเงิน 570.8905 ล้านบาท โดยงบประมาณปี พ.ศ. 2561 จะใช้งบประมาณปกติของส่วนราชการ และงบประมาณสนับสนุนหมวดงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป  มีวัตถุประสงค์ คือการจัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนในโครงการที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 โรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีนักเรียน ทั้งสิ้น 2,519 คน ได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีระยะเวลา 5 ปีการศึกษาอยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565งบประมาณ อัตราทุนละ 55,000 บาทต่อคนต่อปี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews