คพ.จัดทีมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม

คพ. พร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมส่วนกลาง-ภูมิภาค แจ้งเหตุผ่านสายด่วน1650   เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เปิดเผยว่า คพ. ได้จัดเตรียมทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม (ทีม SERT) พร้อมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อม  

ที่กรมควบคุมมลพิษ และเตรียมแผนการประสานการตอบโต้เหตุร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 – 16 เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมลพิษในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หากมีสถานการณ์เหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นในช่วงเทศกาล จะมีเจ้าหน้าที่ คพ. หรือสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 – 16 ร่วมปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและให้คำแนะนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยหน่วยงานท้องถิ่นหรือประชาชนผู้พบเหตุสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านทางสายด่วน
นางสุณี กล่าวว่า คพ. มีบทบาทภารกิจในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมลพิษจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เช่น การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย อุบัติภัยจากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย เหตุเพลิงไหม้โรงงานอุตสาหกรรม เหตุเพลิงไหม้คลังหรือโกดังเก็บสารเคมีหรือวัตถุอันตราย ซึ่งในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน สถานประกอบการต่างๆ จะหยุดหรือลดการผลิตเพื่อให้พนักงานกลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยว จะมีความเสี่ยงและมีเหตุการณ์เกิดอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายอยู่บ่อยครั้ง จึงขอความร่วมมือสถานประกอบการต่างๆ เข้มงวดด้านความปลอดภัยระมัดระวังในการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายให้ถูกหลักวิชาการ ดูแลระบบเตือนภัยและการดับเพลิงให้ใช้งานเป็นปกติ เพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews